Aplikace pro vyhodnocení sociální desirabilityFormulář
Problematika sociální desirability

Sociální desirabilitu lze popsat jako snahu jevit se ve společensky příznivějším světle a odpovídat na kladené otázky bez ohledu na faktický stav věcí. Nástroj tedy umožňuje odhalit sklon daného jednotlivce ke zkreslování poskytovaných odpovědí tak, aby se před tazatelem či dalšími účastníky prezentoval způsobem, který lépe vyhovuje společenským konvencím či očekávání. Odpovědi takového respondenta jsou pak v důsledku sociální desirability vychýleny a neodrážejí skutečně zastávané postoje či skutečné chování; respondenti např. záměrně nadhodnocují frekvenci sociálně žádoucího jednání (příspěvky charitě, osobní hygiena, třídění odpadu) či záměrně podhodnocují jednání, o kterém jsou přesvědčeni, že je naopak sociálně nežádoucí.

Výsledky

Tato aplikace je určena pro identifikaci sociální desirability u jednotlivců, s nimiž je plánováno další interview (např. hloubkový rozhovor či dotazování v rámci focus groups).
Zjišťuje míru sociální desirability pomocí série 33 stimulů, které tvoří tzv. Marlowe-Crownovu škálu sociální desirability, která je považována za základní nástroj pro měření a diagnostiku tohoto jevu. Pro účely této aplikace byl původní rozsah škály transponován tak, aby se dosahované hodnoty pohybovaly od 0 do 100.

Celkové skóre pro dospělou populaci ČR dosahuje hodnoty 50.80, vůči které lze porovnat individuální hodnotu testovaného jednotlivce.


Aplikace pro vyhodnocení sociální desirability


Nejprve prosím odpovězte na všech třicet otázek níže. Postupně u každého výroku označujte, zdali se s ním ztotožňujete (pravdivý výrok) či nikoliv (nepravdivý výrok). Poté prosím zadejte Vaše základní údaje (pohlaví, věk a místo bydliště) a klikněte na tlačítko „vyhodnocení testu“. Následně se zobrazí informace o Vašem výsledku, kterou si můžete porovnat se zobrazením ostatních obyvatel se stejným sociodemografickým profilem

{{item.prefix}}.  {{item.text}}

Charakteristika segmentu
Pohlaví
Věk
Místo bydliště


PRŮMĚRNÉ SKÓRE SOCIÁLNÍ DESIRABILITY PRO DOSPĚLOU POPULACI ČR ({{year}})

{{averageL3}}

VYPOČTENÉ SKÓRE RESPONDENTA


{{result}}

Respondentův nos: {{pin}} pinocchiů *Váš výsledek zobrazuje pravý samostatný rámeček. Pokud je Vaše dosažená hodnota nižší, než je skóre pro celou ČR, pak se snažíte pravdivě odpovídat na položené otázky. Pokud je Vaše vypočtené skóre vyšší, než je průměr pro celou populaci ČR, inklinujete ke zkreslování odpovědí na položené otázky.

Pro zvýšení uživatelského komfortu při používání škály je zaveden rozdílový ukazatel, který dokumentuje diferenci individuálního skóru testovaného jednotlivce od hodnoty pro celou populaci ČR. Tento ukazatel je prezentován formou pinocchiova nosu: čím je delší, tím vyšší je sklon daného jednotlivce k sociálně desirabilním odpovědím. Pokud má délka nosu zápornou hodnotu, je naopak pravděpodobné, že se respondent nebude v dalším interview snažit svými odpověďmi zalíbit a bude odpovídat podle pravdy.

* Jednotka „1 pinocchio“ odpovídá procentnímu bodu, který vznikne rozdílem Vašeho individuálního skóre a průměrného skóre pro dospělou populaci ČR.


O projektu


Tento software je jedním z výstupů projektu č. CZ.1.02.2013.221.009 „Postoje obyvatel ČR k výzkumům veřejného mínění“ řešeného v rámci výzkumného záměru Institutu evaluací a sociálních analýz (INESAN). Projekt je aktivitou vyvíjenou v rámci tematického okruhu č. 1 – Metodologický výzkum. Tato oblast se věnuje ověřování stávajících a hledání nových výzkumných metod a technik, zjišťování vhodnosti nových metod a technik pro různé druhy výzkumů a ověřování jejich spolehlivosti.

Hlavním cílem projektu je identifikace a charakteristika postojů a přístupů obyvatel ČR k výzkumům veřejného mínění. Kromě hlavního tématu tohoto projektu byla pozornost věnována také problematice sociální desirability v rámci realizace výzkumných šetření. Jedná se o snahu respondenta jevit se ve společensky příznivějším světle a odpovídat na kladené otázky bez ohledu na faktický stav věcí.

Srovnávací údaje pro dospělou populaci ČR pochází z výzkumného šetření provedeného Institutem evaluací a sociálních analýz v roce 2013 na vzorku 1.013 obyvatel ČR. Dosažené hodnoty za celou populaci korespondují s hodnotami získanými D. Marlowem a D. P. Crownem při ověřování jimi vytvářené škály; celkový průměr i směrodatná odchylka nejsou statisticky významně odlišné.

Formulář


Sokolovská 351/25, 186 00 Praha 8
Tel.: +420 220 190 597

E-mail: info@inesan.eu
WEB: www.inesan.eu

© 2017 INESAN