Aplikace pro hodnocení starostůO aplikaci
O aplikaci

Aplikace poskytuje souhrnné hodnocení starosty, které umožňuje vzájemnou komparaci hodnoceného starosty se segmentem starostů s podobným charakterovým profilem.

Připravená aplikace umožňuje uživateli zhodnotit svého představitele města/obce, ve které žijí, z pohledu osmi dimenzí vybraných charakterových vlastností a dále identifikovat souhrnné hodnocení představující celkový pohled na starostu v obci, kde dotazovaný žije.

Poskytuje tak relevantní a validní podklady pro identifikace silných a slabých stránek hodnocených starostů.

Aplikace může být využita např. volebními týmy, které si jejím prostřednictvím mohou ověřit, jak voliči vnímají konkrétního kandidáta v připravované volební kampani a uzpůsobit tak další kroky vedoucí k pozitivnímu mediálnímu obrazu kandidáta.

Výsledky

Výsledky Vašeho hodnocení prezentuje v jednotlivých schématech modrá barva (šedou barvou jsou prezentovány hodnoty benchmarku). Aplikace poskytuje jednak souhrnné skóre hodnocení starosty na škále 0 až 10, kde 0 představuje nejhorší hodnocení a 10 naopak nejlepší hodnocení. Pokud je souhrnné skóre vyjadřující hodnocení současného starosty obce nižší než hodnota benchmarku, je Vaše hodnocení starosty obce horší než hodnocení srovnatelných starostů obcí a měst v ČR. Naopak, pokud je souhrnné skóre vyjadřující hodnocení současného starosty obce vyšší než hodnota benchmarku, je Vaše hodnocení starosty obce lepší než hodnocení srovnatelných starostů obcí a měst v ČR.

V rámci osmi sledovaných dimenzí platí, že čím vyšších hodnot skóre dosahuje, tím lepší je hodnocení jednotlivých aspektů starosty a vice versa.

Tvar modrého a šedého osmiúhelníku pak vypovídá o podobnosti či nepodobnosti v konkrétních aspektech starosty vaší obce a segmentu srovnatelných starostů. V případě, že jsou jednotlivé hodnoty modrého osmiúhelníku vyšší než hodnoty šedého osmiúhelníku, hodnotíte vašeho starostu lépe, než jak činí obyvatelé ČR, kteří mají srovnatelné starosty se stejným profilem. Pokud jsou jednotlivé hodnoty modrého osmiúhelníku naopak nižší než hodnoty šedého, je situace opačná, tzn., že hodnotíte vašeho starostu hůře, než jak činí obyvatelé ČR, kteří mají srovnatelné starosty se stejným profilem.


Aplikace pro hodnocení starostů


Nejprve prosím odpovězte na všech třicet čtyři otázek níže. Uveďte prosím, do jaké míry odpovídají jednotlivé charakteristické vlastnosti starostovi obce, ve které bydlíte. Poté prosím zadejte další údaje nutné pro výpočet indexu starosty, tj. pohlaví starosty, funkční období, velikost obce a osobní znalost starosty. Následně klikněte na tlačítko „vyhodnocení testu“; zobrazí se Vaše hodnocení starosty, které si můžete porovnat s hodnotami segmentu starostů s podobným sociodemografickým profilem.

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI STAROSTY {{selectItem.text}}
   

CHARAKTERISTIKA STAROSTY
Pohlaví starosty
Počet funkčních období

CHARAKTERISTIKA SEGMENTU
Velikost obce
Znáte se vy sám/sama se současným starostou vaší obce osobně

Výsledky Vašeho hodnocení prezentuje v jednotlivých schématech červená barva, šedá barva pak označuje index souhrnného hodnocení starostů, jejichž charakteristika odpovídá starostovi Vaší obce.

Souhrnné hodnocení současného starosty

Pokud je Vaše hodnota nižší než hodnota indexu souhrnného hodnocení starostů, pak hodnotíte starostu Vaší obce hůře, než ostatní obyvatelé měst a obcí v ČR se starosty, jejichž charakteristika odpovídá starostovi Vaší obce. Pokud Vaše hodnota odpovídá indexu souhrnného hodnocení starostů, nelišíte se od hodnocení ostatních obyvatel měst a obcí v ČR se starosty, jejichž charakteristika odpovídá starostovi Vaší obce. Jestliže je však Vaše hodnota vyšší než hodnota indexu souhrnného hodnocení starostů, pak hodnotíte vašeho starostu lépe než ostatní obyvatelé měst a obcí v ČR se starosty, jejichž charakteristika odpovídá starostovi Vaší obce.


    Hodnota jednotlivce         Benchmark segmentu

UPOZORNĚNÍ!
Podkladem pro toto měření je index souhrnného hodnocení starostů, který může nabývat hodnot pohybujících se na škále v rozmezí 0 až 10, kde 0 představuje nejhorší hodnocení a 10 naopak nejlepší hodnocení.


Hodnocení jednotlivých dimenzí

Pozn.: 1 = negativní hodnocení, 4 = ambivalentní hodnocení, 7 = pozitivní hodnocení


Vaše hodnocení starosty je dáno osmi dimenzemi.
První dimenze (Kompetence) představuje starostu jako osobu, která je vhodná pro výkon svěřené funkce.
Druhá dimenze, kterou je Autoritářství charakterizuje starostu jako silnou a velmi vlivnou osobu, prosazující své názory a postoje.
Třetí dimenze (Kvalifikace) indikuje odborné znalosti a zkušenosti s vedením úřadu starosty.
Čtvrtá dimenze, Dynamika (čtvrtá dimenze) pak představuje schopnost rychle řešit nastalé situace.
Pátá dimenze, kterou je Důvěryhodnost charakterizuje poctivost, upřímnost jednání a zejména pak důvěryhodnost starosty.
Šestá dimenze představuje Charakter, který popisuje adekvátnost vystupování starosty a jeho přístup k lidem.
Sedmá dimenze, předposlední sedmá dimenze (Bezpečí) představuje vnímanou jistotu a bezpečí, které starosta u lidí vyvolává.
Osmá dimenze, poslední dimenze (Goodwill) indikuje předpoklady pro práci starosty a zájem řešit problémy obyvatel.

Pokud jsou Vaše hodnoty v rámci jednotlivých dimenzí vyšší než hodnoty šedého osmiúhelníku (červená linie je vně šedého osmiúhelníku) hodnotíte vašeho starostu lépe, než ostatní obyvatelé ČR, jejichž starosta má srovnatelný charakterový profil s vaším starostou. V případě, že červená linie kopíruje tvar šedého osmiúhelníku, pak se Vaše hodnocení neliší od hodnocení ostatních obyvatel ČR. Pokud jsou Vaše hodnoty naopak nižší než hodnoty šedého osmiúhelníku (červená linie se nachází uvnitř osmiúhelníku) hodnotíte vašeho starostu hůře, než ostatní obyvatelé ČR, jejichž starosta má srovnatelný charakterový profil s vaším.

Podkladem pro hodnocení jednotlivých dimenzí byla použita škála s hodnotami v rozmezí 1 až 7, kde 1 znamená negativní hodnocení a 7 naopak hodnocení pozitivní.

O projektu


Tento software je jedním z výstupů projektu č. CZ.1.06.2014.221.028 s názvem „Hodnocení účinnosti osvětových a sociálních kampaní” řešeného v rámci výzkumného záměru Institutu evaluací a sociálních analýz (INESAN). Projekt je aktivitou vyvíjenou v rámci tematického okruhu č. 1 – Metodologický výzkum. Tato oblast se věnuje ověřování stávajících a hledání nových výzkumných metod a technik, zjišťování vhodnosti nových metod a technik pro různé druhy výzkumů a ověřování jejich spolehlivosti.

Hlavním cílem tohoto projektu je zkoumání a hodnocení vlivu osvětových a sociálních kampaní na chování obyvatel ČR. Pozornost se mj. zaměřuje na zjištění, zda problematika, kterou sociální kampaň řeší, je efektivní a účinná, zda jednotlivci zasažení osvětovou kampaní považují sdělené informace za validní a užitečné, zda jsou sami ochotni zapojit se do této kampaně a samozřejmě jaké jsou postoje obyvatel ČR k osvětovým a sociálním kampaním.

V rámci tohoto projektu byla podrobena zkoumání také oblast samosprávy, resp. hodnocení vybraných charakteristických vlastností představitelů obcí a měst. Jednotlivé odpovědi uživatelů této aplikace jsou porovnávány s hodnotami za celou populaci ČR, které byly stanoveny na základě reprezentativního výzkumného šeření obyvatel celé ČR provedeného v roce 2015 na vzorku 1.100 respondentů metodou osobního dotazování vyškolenými tazateli. Vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru; dosažená míra návratnosti činila 44 %; výběrová chyba činí 3.0 %.

Formulář


Sokolovská 351/25, 186 00 Praha 8
Tel.: +420 220 190 597

E-mail: info@inesan.eu
WEB: www.inesan.eu

© 2017 INESAN