Hodnocení rizika onemocnění rakovinou kůžeO aplikaci
O aplikaci

Melanom neboli rakovina kůže, je závažné onemocnění projevující se kožními nádory, na které v České republice každoročně zemře v průměru 460 osob. Podobně jako u jiných nádorových onemocnění je pro úspěšnou léčbu velmi důležité včasné objevení, správná diagnóza a kompletní odstranění nádoru. V této souvislosti není důležité jen včasné zachycení nemoci, ale také zdravotní uvědomělost, jež je předpokladem pro minimalizaci rizikového chování.

Připravená aplikace tak umožňuje každému zájemci bezplatně ověřit míru rizikovosti vlastního chování a konfrontovat vlastní přístup k nemoci s postoji ostatních obyvatel ČR.

Tato aplikace měří vnímané riziko a závažnost onemocnění rakovinou kůže z pohledu jednotlivce a umožňuje identifikovat jednak umístění jednotlivce v rámci jednotlivých dimenzí, a dále stanovuje souhrnný index rizika onemocnění rakovinou kůže.

Vedle souhrnného indexu rizika onemocnění rakovinou kůže tato aplikace dále specifikuje umístění jednotlivce v postojových dimenzích, které jsou definovány mírou závažnosti rakoviny kůže a vnímanou pravděpodobností onemocnění touto nemocí.

Výsledky

Výsledky Vašeho hodnocení prezentuje v jednotlivých schématech červeno-vínová barva (obrázek melanomu). Index rizika onemocnění rakovinou kůže může nabývat hodnot v rozmezí 0 až 10, kde 0 vyjadřuje nevýznamné riziko onemocnění (tj. onemocnění rakovinou kůže je ze strany jednotlivce vnímáno jako nezávažné a nízká je také vnímaná pravděpodobnost onemocnění touto nemocí) a 10 vyjadřuje naopak významné riziko onemocnění (tj. onemocnění rakovinou kůže je ze strany jednotlivce vnímáno jako závažné a vysoká je zároveň vnímaná pravděpodobnost onemocnění touto nemocí).

Pokud je hodnota indexu rizika onemocnění rakovinou kůže nižší než hodnota benchmarku, pak na rozdíl od Vám podobných obyvatel ČR považujete onemocnění rakovinou kůže za méně rizikové. Pokud hodnota indexu odpovídá hodnotě benchmarku, pak se Váš postoj k riziku onemocnění rakovinou kůže neliší od postoje Vám podobných obyvatel ČR. V případě, že je hodnota indexu vyšší než hodnota benchmarku, pak na rozdíl od Vám podobných obyvatel ČR považujete onemocnění rakovinou kůže za rizikovější.

Postojová segmentace v detailu identifikuje Váš postoj k onemocnění rakovinou kůže. Váš postoj k tomuto onemocnění může být charakterizován jednou ze čtyř dimenzí, které vycházejí z hodnocení závažnosti tohoto onemocnění a z vnímané pravděpodobnosti onemocnění rakovinou kůže. Jednotlivé dimenze lze charakterizovat následovně: (1) rakovinu kůže považujete jen za málo závažné či nezávažné onemocnění a zároveň si nepřipouštíte, že by Vás tato nemoc postihla, (2) připouštíte, že by Vás tato nemoc mohla postihnout, avšak ji považujete jen za málo závažné či dokonce nezávažné onemocnění, (3) přes vysokou vnímanou závažnost rakoviny kůže si nepřipouštíte, že by Vás tato nemoc postihla anebo (4) rakovinu kůže považujete za závažnou chorobu, přičemž se zároveň cítíte touto nemocí velmi ohrožen/a.


Hodnocení rizika onemocnění rakovinou kůže


Nejprve prosím odpovězte na všech šest níže uvedených otázek. Uveďte prosím, do jaké míry odpovídají jednotlivé výroky Vašemu postoji. Poté prosím zadejte další údaje nutné pro výpočet indexu, tj. základní sociodemografické údaje, povědomí o melanomu kůže, četnost návštěv solária a četnost opalování. Následně klikněte na tlačítko „vyhodnocení testu“; zobrazí se vyhodnocení Vašeho individuálního indexu spolu s hodnotami obyvatel ČR, kteří mají podobný sociodemografický profil.

{{selectItem.text}}
   

CHARAKTERISTIKA SEGMENTU
Slyšel/a jste někdy o melanomu kůže, tedy nádoru, který vychází z mateřských znamének?
Četnost návštěv solária v posledních 5 letech
Četnost opalování se až do spálení kůže v posledních 5 letech
Pohlaví
Věk
Region

Výsledky Vašeho hodnocení jsou prezentovány fialovou barvou, šedá barva pak označuje hodnoty ostatních obyvatel, jejichž sociodemografické charakteristiky jsou podobné těm Vašim.

Index rizika onemocnění onemocnění rakovinou kůže

Pokud je hodnota indexu rizika onemocnění rakovinou kůže nižší než hodnota ostatních obyvatel ČR, pak považujete onemocnění rakovinou kůže za méně rizikové. Pokud hodnota indexu odpovídá hodnotě ostatních obyvatel ČR, pak se Váš postoj k riziku onemocnění rakovinou kůže neliší od postoje Vám podobných obyvatel ČR, a v případě, kdy je hodnota indexu vyšší než hodnota ostatních obyvatel ČR, pak považujete onemocnění rakovinou kůže za rizikovější.


    Hodnota jednotlivce         Benchmark segmentu

UPOZORNĚNÍ!
I když jste dosáhl/a vyšší hodnoty indexu rizika onemocnění rakovinou než mají ostatní obyvatelé ČR, což naznačuje vyšší zájem o prevenci proti tomuto onemocnění, nelze ji považovat za konečnou a maximální.

Podkladem pro toto měření je index rizika onemocnění rakovinou kůže, který může nabývat hodnot v rozmezí 0 až 10, kde 0 vyjadřuje nevýznamné riziko onemocnění (tj. onemocnění rakovinou kůže je ze strany jednotlivce vnímáno jako nezávažné a nízká je také vnímaná pravděpodobnost onemocnění touto nemocí) a 10 vyjadřuje naopak značné riziko onemocnění (tj. onemocnění rakovinou kůže je ze strany jednotlivce vnímáno jako závažné a vysoká je zároveň vnímaná pravděpodobnost onemocnění touto nemocí).

Postojová segmentace

    Hodnota jednotlivce       Benchmark segmentu

Váš postoj k onemocnění rakovinou kůže může být charakterizován jednou ze čtyř dimenzí:
První dimenze (růžový čtverec) představuje ignorování onemocnění rakoviny kůže. Pokud je Vaše hodnota (fialový bod) umístěna v této dimenzi, rakovinu kůže považujete za málo závažné onemocnění a nepřipouštíte si, že by Vás tato nemoc mohla postihnout.
Druhá dimenze (hnědý čtverec) odráží bagatelizaci onemocnění rakoviny kůže. Jestliže se Vaše hodnota vyskytuje v této dimenzi, připouštíte si, že by Vás tato nemoc mohla postihnout, považujete ji však za málo závažné onemocnění.
Třetí dimenze (modrý čtverec) charakterizuje přesvědčení o rezistenci vůči onemocnění rakovinou kůže. Pokud Vaši hodnotu naleznete v této dimenzi, i přes vysokou vnímanou závažnost rakoviny kůže si nepřipouštíte, že by Vás tato nemoc mohla postihnout.
Čtvrtá dimenze (zelený čtverec) popisuje vysokou míru ohrožení rakovinou kůže. Pokud je Vaše hodnota umístěna v této dimenzi, rakovinu kůže považujete za závažnou chorobu a zároveň se cítíte touto nemocí ohrožen/a.


O projektu


Tento software je jedním z výstupů projektu č. CZ.6.02.2014.221.021 „Zdravotní uvědomělost obyvatel ČR“ řešeného v rámci výzkumného záměru Institutu evaluací a sociálních analýz (INESAN). Projekt je aktivitou vyvíjenou v rámci tematického okruhu č. 6 – Sociální a zdravotní témata. Tato oblast se věnuje jednak problematice sociálních služeb a péči o stárnoucí populaci, a dále zdravotní problematice zaměřené na prevenci a podporu zdraví obyvatel v České republice. Projekty se zaměřují např. na hodnocení pracovních a sociálních podmínek vybraných skupin obyvatel; dále na zaměstnávání starších osob na trhu práce, rovné zacházení, zdravotní uvědomělost a další témata. Projekt je aktivitou vyvíjenou v rámci tematického okruhu č. 6 – Sociální a zdravotní témata. Tato oblast se věnuje jednak problematice sociálních služeb a péči o stárnoucí populaci, a dále zdravotní problematice zaměřené na prevenci a podporu zdraví obyvatel v České republice. Projekty se zaměřují např. na hodnocení pracovních a sociálních podmínek vybraných skupin obyvatel; dále na zaměstnávání starších osob na trhu práce, rovné zacházení, zdravotní uvědomělost a další témata.

Hlavním cílem tohoto projektu je hodnocení vlivu vybraných společenských podmínek podporujících aktivní zájem obyvatel o vlastní zdraví v České republice, stanovení hlavních faktorů ovlivňujících sledování vlastního zdravotního stavu, informovanost obyvatel o programech zaměřených na podporu zdraví a v neposlední řadě schopnost uvědomělých jedinců ovlivňovat svým postojem své sociální okolí.

Jedním ze zkoumaných témat tohoto projekt bylo vnímání preventivních programů zaměřených na rakovinu kůže obyvateli ČR a dále postoj obyvatel v souvislosti se zdravotní uvědomělostí. Individuální odpovědi uživatelů této aplikace jsou porovnávány s hodnotami za celou populaci ČR, které byly stanoveny na základě reprezentativního výzkumného šeření obyvatel celé ČR provedeného v roce 2014 na vzorku 2.135 respondentů metodou osobního dotazování vyškolenými tazateli. Vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru; dosažená míra návratnosti činila 43 %; výběrová chyba činí 2,1 %.


Sokolovská 351/25, 186 00 Praha 8
Tel.: +420 220 190 597

E-mail: info@inesan.eu
WEB: www.inesan.eu

© 2017 INESAN