Aplikace pro hodnocení osvětových kampaníO aplikaci
O aplikaci

Tato aplikace umožňuje vyhodnotit jednak postoj jednotlivce k osvětovým kampaním prezentovaný pomocí souhrnného indexu zásahu osvětové kampaně, ale také míru účasti jednotlivce participovat na osvětové kampani.

Vedle souhrnného indexu zásahu osvětových kampaní tato aplikace dále specifikuje konkrétní umístění jednotlivce v postojových dimenzích, které jsou definovány účinností osvětových kampaní a vlastním přičiněním participovat na osvětové kampani.

Aplikaci je určena např. pro pracovníky oddělení zodpovědného za přípravu a realizaci osvětové kampaně. Aplikace je vhodná pro využití napříč tématy, tj. hodnocení kampaní podporujících prevenci zdraví, vzdělávací kampaně, kampaně zaměřené na ochranu životního prostředí či sociálně zaměřené kampaně. Prostřednictvím této aplikace lze např. ověřit, jak daná cílová skupina vnímá konkrétní téma a zda bude ochotna reagovat na obsažené informace či se dokonce do kampaně zapojit.

Výsledky

Výsledky Vašeho hodnocení prezentuje v jednotlivých schématech červeno-vínová barva. Index zásahu osvětové kampaně může nabývat hodnot v rozmezí 0 až 10, kde 0 vyjadřuje nevýznamný zásah osvětové kampaně (tj. účinnost kampaně je ze strany jednotlivce vnímána jako nízká a nízký je také zájem či možnosti jednotlivce participovat na dané kampani) a 10 vyjadřuje naopak významný zásah osvětové kampaně (tj. účinnost kampaně je ze strany jednotlivce vnímána jako vysoká a výrazný je také zájem či možnosti jednotlivce participovat na dané kampani).

Pokud je hodnota indexu zásahu osvětové kampaně nižší než hodnota benchmarku, pak na rozdíl od Vám podobných obyvatel ČR podceňujete význam osvětových kampaní. Pokud hodnota indexu zásahu osvětové kampaně přibližně odpovídá hodnotě benchmarku, pak se Váš postoj k významu osvětových kampaní neliší od postoje Vám podobných obyvatel ČR. V případě, že je hodnota indexu zásahu osvětové kampaně vyšší než hodnota benchmarku, pak na rozdíl od Vám podobných obyvatel ČR přikládáte osvětovým kampaním větší význam.

Postojová segmentace v detailu identifikuje Váš postoj k účinnosti osvětové kampaně a míru Vašeho přičinění participovat na osvětové kampani. Váš postoj k osvětové kampani může být charakterizován jednou ze čtyř dimenzí. (1) osvětovou kampaň vnímáte jako málo účinnou či dokonce neúčinnou a Vaše účast na osvětové kampani je spíše či zcela nepravděpodobná, (2) osvětovou kampaň sice vnímáte jako málo účinnou či dokonce neúčinnou, avšak Vaše účast na osvětové kampani je pravděpodobná, (3) osvětovou kampaň vnímáte jako účinnou, přesto je však Vaše účast na osvětové kampani je spíše či zcela nepravděpodobná anebo (4) osvětovou kampaň vnímáte jako účinnou a významné je také Vaše přičinění účastnit se osvětové kampaně.


Aplikace pro hodnocení osvětových kampaní


Nejprve prosím odpovězte na všech šest níže uvedených otázek. Uveďte prosím, do jaké míry odpovídají jednotlivé výroky Vašemu postoji. Poté prosím zadejte Vaše údaje nutné pro výpočet indexu, tj. pohlaví, věk, region bydliště a znalost osvětové kampaně. Následně klikněte na tlačítko „vyhodnocení testu“; zobrazí se vyhodnocení Vašeho individuálního indexu spolu s hodnotami obyvatel ČR, kteří mají podobný sociodemografický profil

{{selectItem.text}}
   

CHARAKTERISTIKA SEGMENTU
Pohlaví
Věk
Znáte nějakou osvětovou kampaň zaměřenou na prevenci konkrétních problémů?
Region bydliště

Výsledky Vašeho hodnocení jsou prezentovány červenou barvou, šedá barva pak označuje hodnoty ostatních obyvatel, jejichž sociodemografické charakteristiky jsou podobné těm Vašim

Index zásahu osvětových kampaní

Pokud je Vaše hodnota nižší než hodnota indexu zásahu osvětové kampaně, pak podceňujete význam osvětových kampaní na rozdíl od ostatních obyvatel ČR s podobným sociodemografickým profilem. Pokud Vaše hodnota přibližně odpovídá hodnotě indexu zásahu osvětové kampaně, pak se Váš postoj k významu osvětových kampaní neliší od postoje ostatních obyvatel ČR s podobným sociodemografickým profilem. V případě, že je Vaše hodnota vyšší než hodnota indexu zásahu osvětové kampaně, pak přikládáte osvětovým kampaním vysoký význam ve srovnání s ostatními obyvateli ČR, jejichž sociodemografické charakteristiky jsou podobné těm Vašim.


    Hodnota jednotlivce         Benchmark segmentu

UPOZORNĚNÍ!
Podkladem pro toto měření je Index zásahu osvětové kampaně, který může nabývat hodnot v rozmezí 0 až 10, kde 0 vyjadřuje nevýznamný zásah osvětové kampaně (tj. účinnost kampaně je ze strany jednotlivce vnímána jako nízká a nízký je také zájem či možnosti jednotlivce participovat na dané kampani) a 10 vyjadřuje naopak významný zásah osvětové kampaně (tj. účinnost kampaně je ze strany jednotlivce vnímána jako vysoká a výrazný je také zájem či možnosti jednotlivce participovat na dané kampani

    Hodnota jednotlivce       Benchmark segmentu


Váš postoj k osvětové kampani může být charakterizován jednou ze čtyř dimenzí:
První dimenze (růžový čtverec) představuje nízký zájem o osvětové kampaně. Pokud se Vaše hodnota nachází v této dimenzi, vnímáte osvětovou kampaň jako neúčinnou a Vaše účast na osvětové kampani je spíše nepravděpodobná.
Druhá dimenze (hnědý čtverec) odráží marginální dopad. Jestliže se Vaše hodnota nachází v této dimenzi, vnímáte osvětovou kampaň jako méně účinnou, přesto je pravděpodobné, že se takové kampaně zúčastníte.
Třetí dimenze (modrý čtverec) indikuje vysoký potenciál kampaně, který však není plně využitý. Pokud se Vaše hodnota nachází v tomto čtverci, vnímáte osvětovou kampaň jako účinnou, nicméně je Vaše účast na takové kampani nepravděpodobná.
Čtvrtá dimenze (zelený čtverec) značí vysokou vnímanou významnost a důležitost kampaně. Pokud se Vaše hodnota nachází v této dimenzi, vnímáte osvětovou kampaň jako vysoce účinnou a jste ochoten/a se této osvětové kampaně účastnit.

O projektu


Tento software je jedním z výstupů projektu č. CZ.1.06.2014.221.028 s názvem „Hodnocení účinnosti osvětových a sociálních kampaní“ řešeného v rámci výzkumného záměru Institutu evaluací a sociálních analýz (INESAN). Projekt je aktivitou vyvíjenou v rámci tematického okruhu č. 1 – Metodologický výzkum. Tato oblast se věnuje ověřování stávajících a hledání nových výzkumných metod a technik, zjišťování vhodnosti nových metod a technik pro různé druhy výzkumů a ověřování jejich spolehlivosti.

Hlavním cílem tohoto projektu je zkoumání a hodnocení vlivu osvětových a sociálních kampaní na chování obyvatel ČR. Pozornost se mj. zaměřuje na zjištění, zda problematika, kterou sociální kampaň řeší, je efektivní a účinná, zda jednotlivci zasažení osvětovou kampaní považují sdělené informace za validní a užitečné, zda jsou sami ochotni zapojit se do této kampaně a samozřejmě jaké jsou postoje obyvatel ČR k osvětovým a sociálním kampaním.

Mezi témata, kterým byla v rámci tohoto projektu věnována pozornost, patří rovněž problematika účinnosti osvětových kampaní resp. zásahu, který mohou mít tyto kampaně na jednotlivce v České republice. Individuální odpovědi uživatelů této aplikace jsou porovnávány s hodnotami za celou populaci ČR, které byly stanoveny na základě reprezentativního výzkumného šeření obyvatel celé ČR provedeného v roce 2015 na vzorku 1.100 respondentů metodou osobního dotazování vyškolenými tazateli. Vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru; dosažená míra návratnosti činila 44 %; výběrová chyba činí 3.0 %.

Formulář


Sokolovská 351/25, 186 00 Praha 8
Tel.: +420 220 190 597

E-mail: info@inesan.eu
WEB: www.inesan.eu

© 2017 INESAN