Diagnostika zdravotní uvědomělostiFormulář
Problematika zdravotní uvědomělosti

Zdravotní uvědomělost je základním předpokladem zvyšování kvality života a udržování dobrého zdravotního stavu obyvatel. Význam zdravotní uvědomělosti spočívá mj. v otevřenosti jednotlivce vůči intervenčním programům zaměřeným na podporu zdraví, schopnosti uvědomělých jednotlivců ovlivňovat svým postojem nejbližší sociální okolí a je v neposlední řadě prediktorem vyšší informovanosti o tématech souvisejících s vlastním zdravím a s péčí o něj.

Tato aplikace měří čtyři základní dimenze zdravotní uvědomělosti, a to sebe-uvědomování vlastního zdravotního stavu, míru zapojení, celkovou bdělost a intenzitu sledování vlastního zdravotního stavu. Umožňuje zjistit individuální skóre v jednotlivých dimenzích zdravotní uvědomělosti. Dimenze sebe-uvědomování vlastního zdravotního stavu odráží míru pozornosti, kterou jednotlivec věnuje svému zdravotnímu stavu. Čím vyšší je skóre dosažené v této dimenzi, tím více se jednotlivec zabývá svým vlastním zdravím. Naopak nízké skóre odráží nevšímavost jednotlivce týkající se vlastního zdraví. Míra zapojení vypovídá o deklarované aktivitě jednotlivce ve vztahu ke svému zdraví. Čím vyšší skóre v této dimenzi, tím větší zájem o vlastní zdraví a častější sledování změn ve zdravotním stavu. Celková bdělost indikuje připravenost k uskutečnění konkrétních kroků souvisejících s vlastním zdravím, resp. s odstraněním nejistoty ohledně zdravotního stavu. Vyšší skóre v této dimenzi odráží vyšší připravenost k případné akci. Intenzita sledování vlastního zdraví vypovídá o četnosti konkrétních úkonů souvisejících se sledováním zdravotního stavu v průběhu dne. Vyšší skóre přitom odráží vysokou naléhavost problematiky vlastního zdraví, jež se projevuje častější pozorností věnovanou vlastním pocitům.

Hodnoty jednotlivých dimenzí si každý jednotlivec může snadno porovnávat mezi sebou a ověřit soulad či nesoulad jednotlivých dimenzí.

Výsledky

Tento software umožňuje jednak zjistit Vaše individuální skóre v jednotlivých dimenzích zdravotní uvědomělosti. Hodnoty jednotlivých dimenzí si můžete snadno porovnávat a ověřit soulad či nesoulad jednotlivých dimenzí. Dále je možné porovnat Vaše individuální výsledky s hodnotami zjištěnými v rámci reprezentativního výzkumného šeření obyvatel celé ČR provedeného v roce 2014 na vzorku 2.135 respondentů.

Vzhledem ke skutečnosti, že různé segmenty populace vykazují různý stupeň zdravotní uvědomělosti (a to jak celkové, tak také jednotlivých dimenzí), je tento benchmark propočten pro každou jednotlivou skupinu obyvatel definovanou pohlavím a věkem. S cílem posílit relevanci srovnávacího údaje, je doplněn i údaj o regionální příslušnosti. Můžete si tak porovnat míru své zdravotní uvědomělosti s hodnotami platnými pro obyvatele podobných charakteristik přímo ve Vašem regionu (kraji).

Pokud červená linie kopíruje tvar šedého čtyřúhelníku a přibližuje se jeho stranám, pak se Váš individuální postoj k vlastnímu zdraví nevymyká postojům ostatních obyvatel daného segmentu. Pokud je červená linie uvnitř šedého čtyřúhelníku, jsou Vaše individuální charakteristiky odrážející jednotlivé dimenze zdravotní uvědomělosti nižší než v případě relevantní části populace. Pokud je červená linie vně šedého čtyřúhelníku, pak je naopak individuální zdravotní uvědomělost vyšší než u ostatních obyvatel. Tvar šedého čtyřúhelníku a červené linie vypovídá o podobnosti či nepodobnosti Vašich konkrétních akcentů a zvoleného segmentu.


Diagnostika zdravotní uvědomělosti


Nejprve prosím odpovězte na všech devět otázek níže. Odpovězte prosím, do jaké míry jednotlivé výroky odrážejí Vaši aktuální situaci. Poté prosím zadejte Vaše základní údaje (pohlaví, věk a místo bydliště) a klikněte na tlačítko „vyhodnocení testu“. Následně se zobrazí informace o Vaší zdravotní uvědomělosti, kterou si můžete porovnat se zobrazením ostatních obyvatel se stejným sociodemografickým profilem.

  {{selectItem.text}}
{{item.text}}    

Charakteristika segmentu
Pohlaví
Věk
Místo bydliště

Srovnání individuálních hodnot s údaji zvoleného segmentuUvědomělost: 0 = žádná 4 = maximální

Výsledky Vaší zdravotní uvědomělosti představuje červená linie. Pokud červená linie kopíruje tvar šedého čtyřúhelníku a přibližuje se jeho stranám, pak se individuální postoj k vlastnímu zdraví nevymyká postojům ostatních obyvatel daného segmentu. Pokud je červená linie uvnitř šedého čtyřúhelníku, jsou individuální charakteristiky odrážející jednotlivé dimenze zdravotní uvědomělosti nižší než v případě relevantní části populace. Pokud je červená linie vně šedého čtyřúhelníku, pak je naopak individuální zdravotní uvědomělost vyšší než u ostatních obyvatel.

Tvar šedého čtyřúhelníku a červené linie vypovídá o podobnosti a nepodobnosti v konkrétních akcentech jednotlivce a zvoleného segmentu.

O projektu


Tento software je jedním z výstupů projektu č. CZ.6.02.2014.221.021 „Zdravotní uvědomělost obyvatel České republiky“ řešeného v rámci výzkumného záměru Institutu evaluací a sociálních analýz (INESAN). Projekt je aktivitou vyvíjenou v rámci tematického okruhu č. 6 – Sociální a zdravotní témata. Tato oblast se věnuje jednak problematice sociálních služeb a péči o stárnoucí populaci, a dále zdravotní problematice zaměřené na prevenci a podporu zdraví obyvatel v České republice. Projekty se zaměřují např. na hodnocení pracovních a sociálních podmínek vybraných skupin obyvatel; dále na zaměstnávání starších osob na trhu práce, rovné zacházení, zdravotní uvědomělost a další témata.

Hlavním cílem tohoto projektu je hodnocení vlivu vybraných společenských podmínek podporujících aktivní zájem obyvatel o vlastní zdraví v České republice, stanovení hlavních faktorů ovlivňujících sledování vlastního zdravotního stavu, informovanost obyvatel o programech zaměřených na podporu zdraví a v neposlední řadě schopnost uvědomělých jedinců ovlivňovat svým postojem své sociální okolí.

Vzhledem ke skutečnosti, že různé segmenty populace vykazují různý stupeň zdravotní uvědomělosti (a to jak celkové, tak také jejích jednotlivých dimenzí), je tento benchmark propočten pro každou jednotlivou skupinu obyvatel definovanou pohlavím a věkem. S cílem posílit relevanci srovnávacího údaje, je doplněn i údaj o regionální příslušnosti. Uživatel tak může snadno srovnat svou míru své zdravotní uvědomělosti s hodnotami platnými pro obyvatele podobných charakteristik v daném regionu (kraji).

Dále je možné porovnat individuální výsledky s hodnotami zjištěnými v rámci reprezentativního výzkumného šeření obyvatel celé ČR provedeného v roce 2014 na vzorku 2.135 respondentů.

Formulář


Sokolovská 351/25, 186 00 Praha 8
Tel.: +420 220 190 597

E-mail: info@inesan.eu
WEB: www.inesan.eu

© 2017 INESAN