Diagnostika sebeobhajování pacientůO aplikaci
O aplikaci

Jedním z cílů reformy zdravotnictví v České republice je větší zapojování pacientů do rozhodovacího procesu týkajícího se jejich léčby. Také závěry z realizovaných studií v ČR, ale i ze zahraničí poukazují na zvyšující se zájem samotných pacientů rozhodovat o navrhované léčbě, resp. svém zdravotním stavu. Vleklé nemoci či dlouhodobě se zhoršující zdravotní stav může u pacientů vyvolat pocit, že navržená léčba neodpovídá jejich zdravotnímu stavu a potřebám a mnozí z nich iniciují diskuse s lékařem.

Připravená aplikace umožňuje každému zájemci bezplatně ověřit do jaké míry je připraven a schopen obhajovat a konfrontovat vlastní přístup k léčbě, kterou mu navrhl jeho praktický lékař ve srovnání s ostatními obyvateli ČR.

Tato aplikace měří intenzitu sebeobhajování pacientů, tzn. přístup k léčbě navržené jejich praktickým lékařem a umožňuje tak identifikovat jak hodnocení jednotlivce v rámci jednotlivých dimenzí, tak také poskytuje souhrnný index sebeobhajování pacienta.

Kromě souhrnného indexu sebeobhajování pacienta poskytuje tato aplikace informace o umístění jednotlivce v postojových dimenzích, které jsou dány mírou informovanosti o relevantním onemocnění, schopností vyjádřit vlastní názor na dané onemocnění a jeho léčbu a intenzitou odmítání léčby navržené praktickým lékařem.

Výsledky

Výsledky Vašeho hodnocení prezentuje v jednotlivých schématech červeno-vínová barva. Index sebeobhajování pacienta se může pohybovat na škále 0 až 10, kde 0 představuje nízký stupeň sebeobhajování a 10 naopak vysoký stupeň sebeobhajování pacienta.

Pokud je hodnota indexu sebeobhajování nižší než hodnota benchmarku, pak na rozdíl od Vám podobných obyvatel ČR máte menší sklon k sebeobhajování v souvislosti s léčbou navrženou praktickým lékařem. Pokud hodnota indexu odpovídá hodnotě benchmarku, pak Vaše míra sebeobhajování v souvislosti s léčbou navrženou praktickým lékařem odpovídá chování vám podobným obyvatelům ČR. V případě, že je hodnota indexu vyšší než hodnota benchmarku, pak na rozdíl od Vám podobných obyvatel ČR máte větší sklon k sebeobhajování v souvislosti s léčbou navrženou praktickým lékařem.

Dimenze míra informovanosti o onemocnění odráží zájem o informace a množství osvojených informací o nemoci, která je předmětem léčby. Čím vyšší je skóre dosažené v této dimenzi, tím více je jednotlivec informován o své nemoci. Naopak nízké skóre odráží nedostatečnou informovanou o onemocnění. Schopnost vyjádřit vlastní názor vypovídá schopnosti pacienta konzultovat léčbu s lékařem. Čím vyšší skóre v této dimenzi, tím intenzivněji pacient konzultuje léčbu. Intenzita odmítání navržené léčby indikuje míru nesouhlasu pacienta s navrženým léčebným postupem. Vyšší skóre v této dimenzi odráží vyšší odhodlání nedodržet léčbu navrženou praktickým lékařem a léčit se naopak na základě vlastního rozhodnutí.

Pokud jsou Vaše hodnoty v rámci jednotlivých dimenzí vyšší než hodnoty benchmarku, jste lépe informován o své nemoci, máte lepší schopnost vyjádřit svůj názor a intenzivněji odmítáte navrženou léčbu ve srovnání s obyvateli ČR se stejným sociodemografickým profilem. V případě, že hodnoty benchmarku jsou naopak vyšší, je situace opačná. Tvar šedého a červeného trojúhelníku tak vypovídá o podobnosti či nepodobnosti v konkrétních akcentech jednotlivce a zvoleného segmentu.


Diagnostika sebeobhajování pacientů


Nejprve prosím odpovězte na všech patnáct níže uvedených otázek. Poté prosím zadejte Vaše základní údaje (pohlaví, věk, nejvyšší dosažené vzdělání a uskutečněnou návštěvu u praktického lékaře) a klikněte na tlačítko „vyhodnocení testu“. Následně se zobrazí Vaše hodnocení, které bude porovnáno s postoji ostatních obyvatel ČR se stejným sociodemografickým profilem (benchmarkem).

{{selectItem.text}}
   

CHARAKTERISTIKA SEGMENTU
Pohlaví
Věk
Nejvyšší dosažené vzdělání
Návštěva u praktického lékaře realizovaná v průběhu posledního roku

Výsledky Vašeho hodnocení jsou prezentovány fialovou barvou, šedá barva pak označuje hodnoty ostatních obyvatel, jejichž sociodemografické charakteristiky jsou podobné těm Vašim.

Index sebeobhajování pacientů

Pokud je Vaše individuální hodnota indexu sebeobhajování nižší než hodnota ostatních obyvatel ČR, pak máte na rozdíl od ostatních obyvatel ČR menší sklon k sebeobhajování v souvislosti s léčbou navrženou praktickým lékařem. V případě, že je hodnota Vašeho individuálního indexu vyšší než hodnota ostatních obyvatel ČR, máte oproti ostatním obyvatelům ČR větší sklon k sebeobhajování v souvislosti s léčbou navrženou praktickým lékařem.


    Hodnocení respondenta         Benchmark segmentu

Podkladem pro toto měření je tzv. index sebeobhajování, který může nabývat hodnot pohybujících se na škále v rozmezí 0 až 10, kde 0 představuje nízký stupeň sebeobhajování a 10 naopak vysoký stupeň sebeobhajování pacienta.


Hodnocení jednotlivých dimenzí indexu sebeobhajování

Pozn.: 1 = nevýznamná, 2 = spíše nevýznamná, 3 = ambivalentní postoj, 4 spíše významná, 5 = významná


Váš postoj k sebeobhajování je dán třemi dimenzemi:
První dimenze představuje míru informovanosti o onemocnění a odráží Váš zájem a množství informací o nemoci, která je předmětem léčby.
Druhá dimenze představuje schopnost vyjádřit vlastní názor a vypovídá o schopnosti pacienta konzultovat léčbu s lékařem.
Třetí dimenze vyjadřuje intenzitu odmítání navržené léčby a indikuje míru nesouhlasu pacienta s navrženým léčebným postupem.

Pokud jsou Vaše hodnoty v rámci jednotlivých dimenzí vyšší než hodnoty ostatních obyvatel ČR (filaová linie je vně šedého trojúhelníku), jste lépe informován/a o své nemoci, máte lepší schopnost vyjádřit svůj názor a intenzivněji odmítáte navrženou léčbu ve srovnání s ostatními obyvateli ČR. V případě, že Vaše hodnoty více méně kopírují šedý trojúhelník, pak se Vaše míra sebeobhajování příliš neliší od hodnot ostatních obyvatel ČR. Pokud jsou Vaše hodnoty v jednotlivých dimenzích nižší (fialová linie je uvnitř šedého trojúhelníku), pak častěji přijímáte a souhlasíte s navrženou léčbou, nezpochybňujete rozhodnutí lékaře a máte méně informací o své nemoci.

O projektu


Tato aplikace je jedním z výstupů projektu č. CZ.6.02.2014.221.021 „Zdravotní uvědomělost obyvatel ČR“ řešeného v rámci výzkumného záměru Institutu evaluací a sociálních analýz (INESAN). Projekt je aktivitou vyvíjenou v rámci tematického okruhu č. 6 – Sociální a zdravotní témata. Tato oblast se věnuje jednak problematice sociálních služeb a péči o stárnoucí populaci, a dále zdravotní problematice zaměřené na prevenci a podporu zdraví obyvatel v České republice. Projekty se zaměřují např. na hodnocení pracovních a sociálních podmínek vybraných skupin obyvatel; dále na zaměstnávání starších osob na trhu práce, rovné zacházení, zdravotní uvědomělost a další témata.

Hlavním cílem tohoto projektu je hodnocení vlivu vybraných společenských podmínek podporujících aktivní zájem obyvatel o vlastní zdraví v České republice, stanovení hlavních faktorů ovlivňujících sledování vlastního zdravotního stavu, informovanost obyvatel o programech zaměřených na podporu zdraví a v neposlední řadě schopnost uvědomělých jedinců ovlivňovat svým postojem své sociální okolí.

V rámci tohoto projektu byla pozornost věnována problematice pacientů a jejich přístupu k léčbě navržené jejich praktickým lékařem. Jednotlivé odpovědi uživatelů této aplikace jsou porovnávány s hodnotami za celou populaci ČR, které byly stanoveny na základě reprezentativního výzkumného šeření obyvatel celé ČR provedeného v roce 2014 na vzorku 2.135 respondentů metodou osobního dotazování vyškolenými tazateli. Vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru; dosažená míra návratnosti činila 43 %; výběrová chyba činí 2,1 %.

Formulář


Sokolovská 351/25, 186 00 Praha 8
Tel.: +420 220 190 597

E-mail: info@inesan.eu
WEB: www.inesan.eu

© 2017 INESAN