Aplikace pro vyhodnocení efektivity veletrhů a výstavFormulář
Postup při vyplňování formuláře

Jednotlivé hodnoty lze zadávat pouze do bílých polí. Heslo pro vkládání hodnot je "*", je nutno heslo zadat pro každý list zvlášť.

Z důvodu správného provedení výpočtů je potřeba vyplnit listy "A" až "F" a list "Základní charakteristika".

Na listech "B" až "F" se vyplňuje jak dosažená hodnota, tak také hodnota benchmarku. V případě, že dosažená hodnota není dostupná, nevyplňuje se ani hodnota benchmarku (v případě, že je hodnota benchmarku "0", vložte do tohoto pole "0").

Na listu "A .Rozpočet1" je u položek práce interních pracovníků v jednotlivých kapitolách rozpočtu (Kapitoly 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10 a 11) nutné vyplnit počet jednotek (hodin) a cenu jedné jednotky (hodiny) z důvodu výpočtu indikátoru "Objem/množství interní práce". V opačném případě nebude tento indikátor dostupný, resp. bude nepřesný.

Souhrnné vyhodnocení jednotlivých oblastí a klíčové indikátory akce se nacházejí na listu "Souhrnná evaluace".

"Ke správnému vyplnění jednotlivých listů formuláře je vhodné začít sledovat jednotlivé položky již ve fázi plánování akce.

K vyplnění rozpočtu akce je vhodné využít data z účetního softwaru a relevantní finanční údaje z dalších zdrojů. K vyplnění ostatních listů doporučujeme využít informace získávané již ve fázi přípravy akce (propagace akce), dále pak v průběhu akce samotné (návštěvnost, kontakty) a nakonec z následných reakcí na danou akci (ohlasy na akci v médiích, následná komunikace) v horizontu 2 až 3 měsíců po skončení akce."


Benchmarky na jednotlivých listech formuláře vyjadřují buď předem stanovené hodnoty jednotlivých sledovaných položek nebo mohou vyjadřovat hodnocení jednotlivých položek již realizovaných projektů.
Dosažené hodnoty u jednotlivých dimenzí na listu "Souhrnná evaluace" vypovídají o tom, v jaké míře se podařilo dosáhnout stanovených cílů v rámci jednotlivých dimenzí. Čím více se hodnota dimenze blíží 100, tím více se podařilo splnit dané cíle. Pokud je daná hodnota vyšší než 100, podařilo se daný cíl dokonce překonat.

Definice klíčových indikátorů akce

Celkové náklady propagace na člověka představují podíl celkových nákladů na propagaci akce připadající na jednoho návštěvníka akce

Průměrné náklady na uzavřenou smlouvu představují podíl celkových nákladů vynaložených na akci připadající na jednu smlouvu, která byla uzavřená s novým klientem v souvislosti s akcí

Náklady na jeden kontakt představují podíl celkových nákladů vynaložených na akci připadající na jeden kontakt (pohovor, meeting, interview apod.)

Náklady na jeden kvalifikovaný kontakt představují podíl celkových nákladů vynaložených na akci připadající na jeden kvalifikovaný kontakt (meeting s účastníky, meeting s provozovateli sběrných míst, meeting se zástupci veřejné správy)

Náklady na jednoho návštěvníka akce představují podíl celkových nákladů vynaložených na akci připadající na jednoho návštěvníka akce

Cena výstavní hodiny představuje podíl celkových nákladů vynaložených na akci připadající na jednu výstavní hodinu

Cena stánku na m2představuje podíl celkových nákladů vynaložených na akci připadající na jeden m2 plochy stánku

Objem/množství interní práce představuje celkový počet hodin, který věnovali interní pracovníci na přípravu a realizaci akce

Celkové náklady představují souhrn všech nákladů vynaložených na přípravu a realizaci akce


Aplikace pro vyhodnocení efektivity veletrhů a výstav


uživatel: {{userInfo.Email}}

# Název Datum
{{item.Name}} {{item.Date}}

uživatel: {{userInfo.Email}}

Základní charakteristika


Název:
Termín konání:
Místo konání akce:
Popis akce:
Pořadatel akce:
Způsob medializace akce:
Cíle účasti na akci:
Cílová skupina:
Počet vystavovatelů:
Počet dalších vystavujících kolektivních systémů:
Celková čistá výstavní plocha (m2):
Celková doba konání akce (v hodinách):
Celkový počet návštěvníků:
Celkový počet návštěvníků z ČR:
Plocha stánku (m2):
Umístění stánku:
Reputace akce:
Dopad akce:

Souhrnná evaluace {{currentData.Name}}


Dimenze Dosažená hodnota Plán/Benchmark
A. Rozpočet {{currentData.DimensionA}}
B. Kvalita a kvantita kontaktů během akce {{currentData.DimensionB}}
C. Velikost a bonita auditoria {{currentData.DimensionC}}
D. Předvýstavní promotion {{currentData.DimensionD}}
E. Follow-up {{currentData.DimensionE}}
F. Medializace {{currentData.DimensionF}}

KLÍČOVÉ INDIKÁTORY AKCE

Indikátor Hodnota
Celkové náklady propagace na člověka (v Kč): {{currentData.IndicatorPerPerson}}
Průměrné náklady na uzavřenou smlouvu (v Kč): {{currentData.IndicatorPerContract}}
Náklady na jeden kontakt (v Kč): {{currentData.IndicatorPerOneContact}}
Náklady na jeden kvalifikovaný kontakt (v Kč): {{currentData.IndicatorPerOneQContact}}
Náklady na jednoho návštěvníka akce (v Kč): {{currentData.IndicatorPerVisitor}}
Cena výstavní hodiny (v Kč): {{currentData.IndicatorPerHours}}
Cena stánku na m2 (v Kč): {{currentData.IndicatorPerArea}}
Objem/množství interní práce (v člověkohodinách): {{currentData.IndicatorTotalWork}}
Celkové náklady (v Kč): {{currentData.IndicatorTotalCost}}

Tipy pro zlepšení účasti na akci:

Rozpočet {{currentData.Name}}


Položka Skutečnost Plán/Benchmark Rozdíl
jednotka cena
za jednotku
celkem jednotka cena
za jednotku
celkem
{{item.TotalValue}} {{item.TotalBenchmarkValue}} {{item.Difference}}

Pozn.: pokud je dostupná pouze celková cena a ne cena za jednotku, zapište do pole "cena za jednotku" celkovou cenu a do pole "jednotky" číslo 1

Kontakty během akce {{currentData.Name}}


Charakteristika Dosažená hodnota Plán/Benchmark

Návod pro vyplnění: do sloupce "dosažená hodnota" zadejte zjištěné hodnoty jednotlivých položek, do pole "Benchmark" zadejte cílovou (plánovanou) hodnotu/benchmark

Auditorium {{currentData.Name}}


Charakteristika Dosažená hodnota Plán/Benchmark

Návod pro vyplnění: do sloupce "dosažená hodnota" zadejte zjištěné hodnoty jednotlivých položek, do pole "Benchmark" zadejte cílovou (plánovanou) hodnotu/benchmark

Kroky realizované před konáním akce {{currentData.Name}}


Charakteristika Dosažená hodnota Plán/Benchmark

Návod pro vyplnění: do sloupce "dosažená hodnota" zadejte zjištěné hodnoty jednotlivých položek, do pole "Benchmark" zadejte cílovou (plánovanou) hodnotu/benchmark

Follow-up {{currentData.Name}}


Charakteristika Dosažená hodnota Plán/Benchmark

Návod pro vyplnění: do sloupce "dosažená hodnota" zadejte zjištěné hodnoty jednotlivých položek, do pole "Benchmark" zadejte cílovou (plánovanou) hodnotu/benchmark

Medializace {{currentData.Name}}


Charakteristika Dosažená hodnota Plán/Benchmark

Návod pro vyplnění: do sloupce "dosažená hodnota" zadejte zjištěné hodnoty jednotlivých položek, do pole "Benchmark" zadejte cílovou (plánovanou) hodnotu/benchmark
Pozn.: počet zpráv se vztahuje na období 2 měsíců po skončení akce


O projektu


Tento software je jedním z výstupů projektu č. CZ.3.01.2012.221.002 „Systémy měření výkonnosti v českých organizacích“ řešeného v rámci výzkumného záměru Institutu evaluací a sociálních analýz (INESAN). Projekt je aktivitou vyvíjenou v rámci tematického okruhu č. 3 – Manažerská studia.
Tato oblast se věnuje tématům, jako jsou metody řízení aplikované v rámci organizací, způsoby provádění klíčových podnikových činností, zejména v oblasti řízení lidských zdrojů a měření výkonnosti, mechanismy řízení změn a organizačního rozvoje a aktivity organizací v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

Formulář


Sokolovská 351/25, 186 00 Praha 8
Tel.: +420 220 190 597